Ürituskorraldaja

LIITUMINE

Pakendite üleandmise kokkulepe sõlmitakse ürituse korraldajaga või erinevatel üritustel toitlustusteenusepakkujaga. Teenuse tellimiseks palume täita ning digiallkirjastada leping ja edastada see Eesti Pandipakendi klienditeeninduse aadressile tellimus@eestipandipakend.ee.

Tarvikute ja veopakendite veo korraldus ja tasu lepitakse poolte vahel kokku enne iga üritust sõltuvalt selle suurusest ja asukohast. Eesti Pandipakend (edaspidi EPP) tasaarveldab automaatselt tellija poolt tasumisele kuuluva veo tasu ning muud lepingust tulenevad maksmisele kuuluvad summad. Tasaarvestatavad summad kajastatakse arvel.

ARVELDAMINE

EPP maksab ürituse korraldajale pandi iga üle antud pakendi eest. v.a juhul kui see ei vasta lepingus kehtestatud nõuetele. Möödunud kuul tagastatud pakendite kohta koostab EPP arve ja aruande ühe korra kuus 7. kuupäevaks. Tagatisraha ülekanded tehakse iga kuu 25. kuupäeval. Näiteks kui pakendite üleandmise kuu on aprill, siis arve ja aruanne koostataks 7. maiks ja pant makstakse 25. maiks.

Tellijal on võimalus annetada kogutud pandipakendite tagatisraha osaliselt või täies mahus heategevusfondile Aitan Lapsi.

TARVIKUD

Tarvikud on EPP poolt ürituse korraldajale pandipakendite kogumiseks antud veovahendid. Nende mittesihipärasel kasutamisel või kaotamisel küsib EPP tarvikute eest tasu vastavalt hinnakirjale. EPP jälgib reaalajas infosüsteemi kaudu tarvikute kliendipõhist saldot.

 • Sulgur – kinnitusvahend koti või konteineri sulgemiseks.
 • Kleebis – kleebitakse sulguri peale, sellele on trükitud kliendi andmed ja unikaalse seerianumbriga vöötkood.
 • Kogumiskott – kotti kogutakse metallist ja plastist pakendid pandimärkidega A,B,C segamini (L:910 x K:1500 mm). Kogumiskotte saab tellida viie kaupa.
 • Kotihoidik – metallist raam kogumiskoti avatuna riputamiseks (L:500 x K:1000 x S:45 mm). 
 • Suur konteiner –  klaaspudelile pandimärgiga D.
 • Väike konteiner – klaaspudelile pandimärgiga D.

SORTEERIMINE

 • Metallist ja plastist pandipakendid sorteeritakse ühte kotti segamini kokku.
 • Klaaspudelid pandimärgiga „K korduskasutatav“ tuleb saata tootjatele. EPP nende eest panti ei maksa, vaid seda teevad tootjad.
 • Pudelid pandimärgiga D pane konteinerisse ettevaatlikult, et need ei puruneks.
 • Sulge kott või konteiner sulguriga ja kleebi sellele ettevõtte nimega kleebis. Ilma kleebiseta kogumisvahendit ei saa hiljem saatjaga seostada ja ürituse korraldajal jääb pandiraha saamata.
 • EPP rakendab leppetrahvi summas 25 eurot ühe veopakendi kohta, kui ürituselt tagastatakse lisaks pandipakenditele muid jäätmeid.

TELLIMINE JA TELLIMUSE TÄITMINE

Tellimust ootame minimaalselt 5 tööpäeva enne ürituse algust. Palume see esmajärjekorras edastada elektrooniliselt aadressile: tellimus@eestipandipakend.ee Tellimust esitades kirjuta e-kirjas:

 1. oma kliendikood:
 2. ürituse nimi:
 3. milliseid tarvikuid kui palju soovite:
 4. tarvikute tarne  kuupäev:
 5. ära veo kuupäev:
 6. täpne vedude aadress:
 7. ürituse kontaktisik ja telefoninumber:

Pakendite üleandmise teenust pakume argipäeviti ja kokkulepitud päeva jooksul ajavahemikus 8.00-17.00. Kottide ja konteinerite vastuvõtmine ja peale laadimine veoautosse toimub alati autojuhi ja ürituse korraldaja koostöös. Üleantav kaup loendatakse ja tulemus märgitakse transpordi saatelehele, mille õigsust kinnitavad osapooled saatelehel oma allkirjaga.

PLAKATID

Kolmkeelsed plakatid saab alla laadida allseisvana:

Plakat “Pane siia ainult taara” korraga eesti, inglise ja vene keeles

Plakat “Pane siia ainult taara” ainult vene keeles

Plakat “Pane siia ainult taara” ainult eesti ja inglise keeles